2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

 

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

 

1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

 

3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

 

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

 

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 

 

 

 

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

 

2828 sayılı Sosyal Hizmetleri Kanunu

 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

 

4857 sayılı İş Kanunu

 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu


5237 sayılı Türk Ceza Kanunu


5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu


5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

5682 sayılı Pasaport Kanunu

 

6245 sayılı Harcırah Kanunu

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun


7179 sayılı Askeralma Kanunu

 

7201 sayılı Tebligat Kanunu